برقگیر محدود کننده ولتاژ شیلد (SVL)

در صورت عدم اقدام عملی برای محدود کردن اضافه ولتاژ های ناشی از صاعقه و کلید زنی، ( اضافه ولتاژ های گذرا)، این اضافه ولتاژ ها ممکن است  موجب شکست عایقی ژاکت کابل گردد.
آسیب ژاکت کابل، شیلد فلزی را مستعد خوردگی نموده و ممکن است منجر به عبور جریان های غیر قابل پیش بینی گردد. این جریان ها تلفات سیستم کابلی را افزایش داده و موجب ظهور نقطه داغ در طول مسیر کابل می شود.

برقگیر های نصب شده در دو انتهای کابل ها، وظیفه حفاظت از عایق اصلی سیستم کابل در برابر اضافه ولتاژ های صاعقه و کلید زنی را دارند اما برای حفاظت  ژاکت کابل در مقابل اضافه ولتاژ های گذرا از برقگیر های موسوم به " محدود کننده ولتاژ شیلد " یا SVL  بهره گیری می شود. SVL   به گونه ای طراحی و جایابی می شود که ولتاژ های فرکانس قدرت را در شرایط عادی بهره برداری ازسیستم و در طول اتصال کوتاه شبکه تحمل نماید و از عایق سیستم شیلد (ژاکت) در مقابل اضافه ولتاژ های گذرا ناشی از صاعقه و کلید زنی محافظت کند.

توجه : برای اطلاعات بیشتر به " راهنمای کاربرد و انتخاب محدود کننده و ولتاژ شیلد کابل، به  Application note 1  از انتشارات واحد آذرخش افسار و شرکت سنجش نیروی هوشمند مراجعه کنید.

نظرات ارسال شده
4.5 /5 20 5 1
فرم ارسال نظرات