آزمایشگاه تست کنتور شرکت سنجش نیروی هوشمند یکی از کاملترین آزمایشگاه های موجود در کشور می باشد که از معروف ترین دستگاه های اندازگیری با دقت بالا استفاده می کند.

تجهیزات این آزمایشگاه پس از تاسیس کارخـانه، خریداری و بعد از راه اندازی جهت آزمون های استـاندارد کنتور و رفع نیازهای بخش تحقیقات و ارتقاء کیفیـت تولید با ظرفیت تولیـد
بیش از 1.700.000 دستگاه کنتور در سال به کار گرفته شده است.