واحد پشتيباني و فني مشتريان ارائه كننده خدمات قبل از فروش ، در حين فروش و پس از فروش محصولات به مشتريان مي باشد.

ارائه خدمات فني قبل از فروش
خدمات قبل از فروش به مشتريان اساساً با اهداف زير برنامه ريزي و اجرا مي گردد:

 •     بررسي در خواستهاي مشتريان و ارزيابي و شناخت نياز ها و انتظارات  .
 •     ارائه اطلاعات فني در مورد عملکرد و کاربردهاي محصولات شرکت .
 •     ارائه اطلاعات فني به مشتريان در مورد مشخصات فنی محصولات ، استانداردها و .... .

.در قالب اين بازديدها ، اطلاعات مرتبط با نيازمندي ها ، انتظارات و حساسيتهاي کيفي مشتريان جمع آوري و در تکميل بانک اطلاعات فني مشتريان استفاده مي گردد
.که توسط کارشناسان فنی انجام مي گيرد ، ارائه مي گردد ( Pre order visits ) خدمات قبل از فروش در صورت درخواست می تواند در قالب انجام بازديدهاي قبل از سفارش

ارائه خدمات فني در حين فروش
خدمات در حين فروش به درخواست مشتري يا واحد فروش به مشتريان ارائه مي گردد . اين نوع خدمات موارد زير را شامل مي گردد :
 •     کنترل پارامتر هاي سفارش .
 •     بررسي عملکرد محصولات در فرآيند توليد مشتري
 •     کنترل مناسب بودن محصول براي کاربرد موردنظر
 •     ارائه خدمات فني به مشتريان به منظور استفاده بهتر از محصول و يا تغيير در پارامترهاي سفارش
 •     دريافت بازخورد هاي فني و کيفي از مشتريان در خصوص عملکرد محصول
 •     ارائه بازخورد هاي فني به واحدهاي ذيربط در خصوص انجام اصلاحات لازم در فرآيند توليد به منظور دستيابي به مشخصه هاي دقيق مورد درخواست مشتري

ارائه خدمات فني پس از فروش
خدمات پس از فروش موارد زير را شامل مي گردد :
 •     انجام ارتباط های ادواري با مشتريان با توجه به حساسيت هاي کيفي مشتريان به منظور تطابق محصولات ارسالي با نيازمندي هاي واقعي آنان.
 •     ارائه خدمات و اطلاعات فني به مشتريان در ارتباط با مصرف بهينه و مناسب محصولات
 •     بررسي شکايات ادعاهاي فني مشتريان . 
 •     دريافت بازخورد کيفي از مشتريان وپيگيري انجام اقدامات اصلاحي و پيشگيرانه مرتبط.
 •     تهيه و ارائه اسناد فني راهنماي محصولات به مشتريان .
 •     ارزيابي وتحليل رضايتمندي مشتريان از کيفيت محصولات دريافتي .
 •     ارائه بازخوردهاي فني و کيفي به واحدهاي ذيربط در خصوص انجام اقدامات پيشگيرانه و اصلاحي و دستيابي به سطح کيفي مورد انتظار مشتريان

ارتباط سريع(Fast Response to Customer)
شرکت سنجش نیروی هوشمند در جهت افزايش توانمندي هاي خود ، توسعه بازار وافزايش رضايتمندي مشتريان توليد محصولات جديد را جزء اهداف استراتژيک
خود قرار داده است. بطور کلي، تولید در شرکت عبارتست از هرگونه محصول با کيفيت بالا و در اختیار مشتری قرار دادن در کمترین زمان.
بدین منظور و جهت رفع هرگونه مانع جهت ارتباط سریع مشتریان محترم میتوانند درخواستهای خود را از طریق ذیل دنبال نمایند:
 • تلفن : 34584570 023
 • ایمیل:  Info@sanjeshniroo.com