شرکت دانش بنیان سنجش نیروی هوشمند تولید کننده انواع محصولات در جهت حفظ انرژی برای فردای ایران